Skip links

Allmänna villkor

Allmänna villkor för STUDEX® Scandinavia AB

STUDEX® Scandinavia AB, Bergsbrunnagatan 22, 753 23 Uppsala, Sverige; info@studex.se, www.studex.se; Organisationsnummer: 556584-4429; Status: 5/2022

1. Tillämpning av allmänna villkor (GTC).

1.1. För avtal som ingås mellan STUDEX® of Scandinavia AB (nedan även kallad “Leverantör”) och kunden (nedan även kallad “Kund”), särskilt köp kontrakt, kontrakt för arbete och tjänster, beställda tjänster (idrifttagning, montering etc.) och leverans av varor, gäller endast följande Allmänna Villkor (GTC).

1.2. Kunden erkänner härmed giltigheten av dessa allmänna avtal. Om leverantören har en långvarig affärsrelation med kunden, ska dessa allmänna avtal gälla även om ingen särskild hänvisning görs till deras giltighet. Dessa Allmänna Villkor ska även gälla för all sidoverksamhet som är förknippad med utförandet av tjänsten. GTC gäller även för efterföljande beställningar, även om de inte har avtalats separat muntligt eller skriftligt. Muntliga överenskommelser med Leverantören gäller endast om de har bekräftats skriftligen av Leverantören. Avtalsspråket ska vara svenska.
1.3. Regler som avviker från dessa allmänna avtal, särskilt de som finns i leverantörens orderbekräftelse eller i separat förhandlade avtal, ska ha företräde framför dessa allmänna avtal. Allmänna villkor eller former för kunden ska under inga omständigheter bli en del av avtalet. Implicit inkludering är härmed utesluten.

1.4. Om kunden är en konsument i den mening som avses i konsumentskyddslagen (1990:932/2020:260) ska de obligatoriska bestämmelserna i ha företräde framför relevanta bestämmelser i GTC. De återstående bestämmelserna i dessa allmänna avtal ska förbli opåverkade.

2. Ingående av kontrakt.

2.1. Meddelanden från Leverantören – även på begäran av Kunden – kan ändras utan föregående meddelande, även om priser, datum och andra tekniska specifikationer kommuniceras däri. Kataloger, teknisk dokumentation, andra produktbeskrivningar, dokument, teknisk information och förslag på lösningar från Leverantören är också utan garanti, liksom beskrivningar, prover eller förslag på lösningar, inklusive i elektronisk form. Detsamma gäller om Leverantören endast utfärdar en provisorisk orderbekräftelse på grundval av en order som Kunden lagt.

2.2. Avtalet ingås genom att Leverantörens orderbekräftelse skickas till Kunden eller, i avsaknad av sådan, med leverans till Kunden. Avtal ska även ingås utan överföring av orderbekräftelse om Kunden skriftligen accepterar Leverantörens erbjudande eller undertecknar Leverantörens skriftliga ordermall.

2.3. Om den av Kunden undertecknade orderbekräftelsen avviker från Kundens beställning, ska orderbekräftelsen gälla vid tveksamhet.

3. Tillförsel.

3.1. Om orderbekräftelsen inte innehåller några detaljer, ska leverans från fabrik (i enlighet med Incoterms) anses vara överenskommen.

3.2. Även om Leverantören avtalsmässigt åtar sig att leverera varan, ska utförandeplatsen förbli Leverantörens fabrik eller det leveranslager som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.

3.3. Avtalad leverans kräver att leveransvägen kan användas av tunga lastbilar. Även om Leverantören utgår från leverans enligt överenskommelse, ska Kunden stå för alla transport- och förpackningskostnader (fraktkostnad).

3.4. Varorna ska även anses ha levererats om de inte omedelbart hämtas ut av Kunden inom sju arbetsdagar efter det att Leverantören meddelat att de är redo för leverans.

3.5. Varorna ska försäkras mot transportskador och förluster på Kundens bekostnad endast genom skriftlig order från Kund.

3.6. Kunden är skyldig att kontrollera leveransens riktighet och fullständighet inom fyra arbetsdagar. Kunden förlorar rätten att åberopa bristande överensstämmelse vid leverans om Kunden underlåter att utföra besiktning eller inte, med angivande av exakta detaljer, skriftligen klagar på bristande överensstämmelse omedelbart efter den tidpunkt då Kunden skulle kunna har upptäckt bristande överensstämmelse under en korrekt inspektion.

3.7. Externt identifierbar transportskada ska rapporteras omedelbart vid mottagande av gods och skadans art och omfattning ska omedelbart meddelas skriftligen till Leverantören eller noteras i detalj på följesedeln eller fraktsedeln på plats och kontrasigneras av Leverantören för att bekräfta.

3.8. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig skada övergår till Kunden vid meddelande om beredskap för leverans eller i enlighet med tillämplig klausul i Incoterms.

3.9. Vissa varor ska levereras till Kund på specialtillverkad lastutrustning (specialpallar, rullcontainrar etc.). Dessa lastsätt är Leverantörens egendom och kommer att återtas av Leverantören. Dessa lastningssätt ska förvaras i säkert förvar av Kunden fram till hämtning av Leverantören och ska överlämnas på begäran. Vid utebliven retur eller skada kommer kostnaderna för lastutrustningen att debiteras Kunden. 3.10. Om leveranstiden inte hålls kommer Kunden omedelbart att meddelas och informeras om det förväntade nya leveransdatumet. Kunden måste ange en respitperiod på minst två veckor.

3.10. Om leveranstiden inte hålls kommer Kunden omedelbart att meddelas och informeras om det förväntade nya leveransdatumet. Kunden måste ange en respitperiod på minst två veckor.

3.11. De beställda varorna inklusive reklammaterial, broschyrer, trycksaker, plastpåsar etc. ska levereras fritt lager. Den relevanta lager, oavsett om det är beläget i Tyskland eller utomlands, ska anses vara den överenskomna utförandeplatsen. Beroende på tillgången på varor, ska leveranser enligt STUDEX® of Europe GmbH ske alternativt från lagret på STUDEX® of Europe GmbH, Strassenhäuser 59, 6842 Koblach i Österrike.

4. Försening av mottagandet.

4.1. Kunden är skyldig att acceptera leverans på utförandestället och vid behov i enlighet med klausulen i Incoterms som överenskommits i avtalet. Anspråk på avtalsstridig leverans eller att kunden inte har kunnat kontrollera leveransen ger inte kunden rätt att vägra eller skjuta upp mottagande.

4.2. Om Kunden inte accepterar (särskilt på grund av icke-acceptans efter meddelande om att Leverantören är redo att skicka), ska varorna lagras antingen (i) hos Leverantören eller hos en tredje part eller (ii) skickas till Kunden på dess bekostnad och risk. Om varorna förvaras i Leverantörens lokaler har Leverantören rätt att ta ut en avgift motsvarande den för ett offentligt lager. Leverantören ansvarar för försämring av varor som förvaras hos Leverantörens lokaler endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet från Leverantörens sida. Leverantörens rättigheter i den mening som avses i §§ 373 och följande. i den österrikiska handelslagen (UGB) ska förbli opåverkad.

4.3. Om Kunden inte accepterar varorna helt eller delvis, kan Leverantören (i) efter att ha ställt in en anståndsperiod på 14 dagar från leveransdatum frånträda avtalet och/eller (ii) kräva skadestånd för bristande prestanda, varvid Leverantören har rätt att kräva 30 % av den aktuella ordersumman utan bevis på skada eller fel och även ersättning för den faktiska skadan, inklusive utebliven vinst. Detsamma gäller om avtalet hävs av skäl som inte kan hänföras till Leverantören.

5. Force majeure.

5.1 Force majeure och annat oförutsebart hinder eller hinder utanför Leverantörens kontroll, såsom arbetskonflikt, trafikstörningar etc., samt olyckor som Leverantören eller dess leverantörer inte ansvarar för, ska befria Leverantören från leveransskyldigheten under den tid deras effekt, även om de har inträffat hos någon av leverantörerna. Leverantören ska i detta fall inte påverkas av några konsekvenser för förseningen.

6. Leveransdatum.

6.1. Alla leveransdatum och leveransperioder är icke bindande och är föremål för oförutsedda händelser och hinder. Leveransperioder ska börja (i) vid mottagandet av Kunden av Leverantörens orderbekräftelse eller (ii) i avsaknad av orderbekräftelse, vid meddelande till Kunden om att Leverantören är redo att skicka. Om det erbjudande som accepterats av Kunden från Leverantören eller den skriftliga ordermallen från Leverantören eller den orderbekräftelse som skickas till Kund redan innehåller ett leveransdatum istället för en leveranstid, ska detta gälla och ha företräde framför bestämmelserna i (i) och (ii) . Skulle ett avtalat leveransdatum eller en överenskommen leveranstid överskridas med mer än sex veckor eller om varor levereras i en reducerad kvantitet inom denna period, ska leverantören vara i fel och kunden ska fastställa en efterföljande leveranstid på minst sex veckor för försenade varor. Om denna respitperiod löper ut fruktlöst, kan kunden frånträda avtalet om den har meddelat om återkallelse och angett en frist.

7. Delleverans.

7.1. Om inte annat uttryckligen avtalats har Leverantören rätt att utföra delleveranser som ska accepteras och bekostas av Kunden. Hävning av kontrakt eller någon annan uppsägning av kontraktet ska inte häva avtalet för de delleveranser som redan gjorts, såvida inte skälet för hävning av kontrakt eller uppsägning av kontrakt även omfattar sådana leveranser.

8. Garanti.

8.1. Leverantören garanterar att leveransen motsvarar den kvalitet som anges i orderbekräftelsen.

8.2. Om orderbekräftelsen inte innehåller någon information om varans kvalitet eller om leverans sker utan orderbekräftelse, garanterar Leverantören att varorna kommer att vara av den kvalitet som anges i Leverantörens offert eller skriftliga ordermall eller, i avsaknad av offert eller skriftlig ordermall, att varan kommer att ha en kvalitet eller prestanda som är sedvanlig för varor av samma slag på tillverkningsstället och som Kunden rimligen kan förvänta sig.

8.3. Varubeskrivningar i reklam eller andra offentliga uttalanden ska inte utgöra en kvalitetsbeskrivning av varor. Om Kunden har fått ett prov ska varan anses överenskommen om den motsvarar provet.

8.4. Avvikelser i storlek, vikt eller kvalitet är tillåtna inom ramen för de överenskomna standarderna eller de som finns i Leverantörens land. Detsamma gäller de vanliga toleranserna vid bestämning av kvantiteter enligt matematiska principer.

8.5. För varor betecknade som sämre kvalitet, såsom “andra val”, ska garantin begränsas i enlighet med de egenskaper som kan förväntas efter den särskilda beteckningen av varan.

8.6. Ingen garanti lämnas för produktions- eller materialrelaterade avvikelser i varans färgnyanser.

8.7. För fastställande av avtalsöverensstämmelse och början av garantiperioden ska tidpunkten för leverans eller accept i enlighet med punkt 3 eller – vid leverans – tidpunkten för överlämnandet till den första transportören vara avgörande; detta gäller även om leverans sker av Leverantören. Garantitiden ska vara sex månader. Under alla omständigheter ska garantiperioden för varor som levereras till Kunden motsvara den period som tilldelats Leverantören av varans tillverkare och som Kunden har informerats om; åtgärdande av defekter ska inte leda till förlängning av garantin.

8.8. Om felanmälan i rätt tid har lämnats och Kunden har bevisat att varan strider mot avtal, har Leverantören rätt att avhjälpa avtalsbrottet inom skälig tid genom att avhjälpa felet i leveransen (förbättring) eller genom ersättningsleverans ( ersättning). Resekostnader ska inte ersättas av Leverantören även om de ådras av Kunden i samband med ett garantianspråk. Detta gäller både i de fall Leverantören utför förbättring eller utbyte av varan och även om Kunden själv utför dessa åtgärder, även om det är motiverat. Om förbättring eller utbyte är omöjlig eller innebär en oproportionerligt hög kostnad för leverantören, får kunden endast kräva hävning av avtalet. Krav på prisavdrag är härmed uteslutna. Leverantören har rätt till flera förbättringsförsök. Kunden har rätt att returnera varor endast med skriftligt medgivande från Leverantören. I samtliga fall kommer returer att krediteras med högst 90 % av den faktiska ersättningen. Kunden ska stå för transportkostnaderna och transportrisken.

8.9. Om Leverantören är skyldig till bristande överensstämmelse kan Kunden endast kräva skador i form av förbättring eller utbyte. Om en sådan förbättring av leverans eller utbyte är omöjlig eller innebär oproportionerliga kostnader, kan Kunden endast kräva kontant skadestånd om Leverantören gör sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet. Ersättning för följdskador som orsakats av ett fel är tillåten endast med förbehåll för denna begränsning.

8.10. Garantianspråket upphör att gälla vid ändring, bearbetning eller felaktig hantering av de levererade varorna. Leverantören är inte ansvarig för några kostnader som ådras av Kunden eller en tredje part som denne har beställt för att avhjälpa ett defekt utan Leverantörens skriftliga medgivande i förväg.

8.11. Tillämpningen av den särskilda regressrätten enligt §933b i Österrikes allmänna civillagstiftning (ABGB) är härmed utesluten.

8.12. Om den levererade varan är defekt kan Leverantören efter eget gottfinnande avhjälpa defekten antingen genom reparation eller utbyte. Rätten att vägra efterföljande prestation under lagstadgade villkor ska förbli opåverkad. Leverantören kan göra skyldig tilläggsprestation beroende av att Kunden betalar förfallen köpeskilling.

8.13. Kunden ska ge Leverantören den tid och möjlighet som krävs för den skyldiga efterföljande prestation och ska överlämna de reklamerade varorna för teständamål. Vid ersättningsleverans ska Kunden returnera den defekta varan till Leverantören i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8.14. Leverantören ska stå för de kostnader som krävs för inspektion och efterföljande utförande, särskilt transport-, resor-, arbets- och materialkostnader, om inte begäran om rättelse av defekten visar sig vara obefogad eller föremålet för kontraktet är belägen på annan plats än prestationsplatsen. I detta fall ska kostnaderna ersättas av Kunden.

9. Förbud mot försäljning.

9.1. De piercingsystem som STUDEX® erbjuder kräver professionell utbildning, detaljerad förklaring och expertis, samt användning av lämpligt system. Därför är dessa STUDEX®-produkter inte lämpliga för egenanvändning av slutkonsumenten. Försäljning av STUDEX®-produkter för initial piercing (särskilt System75TM) till slutanvändare är därför förbjuden. Detta gäller inte försäljning av initiala piercingprodukter, förutsatt att en säljare utbildad i betydelsen STUDEX® eller en utbildad assistent tar hål i konsumentens öronhål med hjälp av de system som STUDEX® har utvecklat och avsett för detta ändamål omedelbart efter köpet ( försäljning av varor på plats).

10. Intyg från tillverkaren.

10.1. Garantiförklaringar från tillverkaren av varorna, även om de vidarebefordras av Leverantören, ska endast utgöra anspråk mot tillverkaren.

10.2. Leverantören ansvarar inte för riktigheten i information om hantering, användning och drift i den mån sådan information finns i broschyrer, tekniska beskrivningar eller andra instruktioner. Sådan information är tillverkarens eller importörens ansvar och, i det fall det är importörens ansvar, i den mån Leverantören inte själv är importör.

11. Ersättning.

11.1. Leverantören är skyldig att betala skadestånd vid brott mot avtalsenlig eller lagstadgad förpliktelse endast om denne gör sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet, för vilket bevisbördan åligger Kunden. Detta gäller även ersättning för följdskador som orsakats av fel.

11.2. Krav på ersättning för utebliven vinst och utgifter för driftsavbrott och för produktionsbortfall eller indirekt skada på grund av att varor strider mot leveransavtalet är uteslutna.

11.3. Avtal som ingås mellan parterna ska inte innehålla några skyddsförpliktelser till förmån för tredje part. Detta gäller även om det är förutsebart att tredje part är mottagare av tjänsten eller att tredje part kommer i kontakt med varan.

11.4. Skadeståndsanspråk upphör att gälla vid bearbetning eller hantering av leveransen eller dess återförsäljning utan att Leverantören har beretts möjlighet att granska avtalsbrott. Eventuella ansvars- eller regresskrav mot leverantören, inklusive alla anspråk som härrör från följdskada orsakad av defekt, ska begränsas till 50 % av den ersättning som avtalats med eller betalats till leverantören inom ramen för den berörda beställningen, men i alla fall till 5 000,00 EUR och upphör att gälla sex månader efter den dag då skadan och den ersättningsskyldige först blir kända.

11.5. Om Leverantören tillhandahåller teknisk information eller agerar i en rådgivande egenskap och denna information eller rådgivning inte är en del av den kontraktsmässigt överenskomna omfattningen av de tjänster som är skyldiga, ska detta göras kostnadsfritt och med undantag från allt ansvar.

12. Produktansvar.

12.1. Undantaget från begränsningarna enligt 10 är tvångsansvar för defekta produkter i händelse av dödsfall, skada eller hälsoskada.

12.2. Ansvar för materiella skador till följd av en produktdefekt, och i synnerhet för alla företag som är involverade i dess produktion, import och distribution, är härmed uteslutet. Kunden åtar sig att överföra denna ansvarsfrihet till sina kunder. Regresskrav i den mening som avses i lagbestämmelserna i föregående avsnitt är uteslutna såvida inte den regressberättigade bevisar att felet har orsakats inom Leverantörens domän och åtminstone beror på grov vårdslöshet. Kundens regressrätt mot leverantören (särskilt enligt § 12 produktansvarslagen (PHG)) är utesluten.

13. Priser och betalningsvillkor.

13.1. Om inte annat överenskommits är Leverantörens priser angivna fritt fabrik eller fritt leveranslager enligt vad som anges i erbjudandet, i Leverantörens skriftliga ordermall eller i orderbekräftelsen som skickas till Kunden. De är noterade exklusive förpackningskostnader, transportförsäkring samt frakt- och monteringskostnader. Alla priser är i euro exklusive lagstadgad moms. Leveranser och tjänster som inte ingår i det angivna priset kommer att faktureras enligt faktisk material- och tidsåtgång. Vid leverans av mycket små kvantiteter ska tillägg faktureras som kompensation för merkostnad.

13.2. Leverantören förbehåller sig rätten att kräva a conto eller förskottsbetalning av Kund.

13.3. Skatter, avtalsavgifter, export- och importavgifter, genomförandeavgifter, tullar och avgifter, officiella provisionsavgifter och liknande ska betalas av Kunden.

13.4. Leverantörens priser baseras på de löne- och materialkostnader som gäller vid tidpunkten för orderbekräftelsen; om dessa ökar mellan tidpunkten för kontraktsbildning och utförande av order, har Leverantören rätt (i) att vidarebefordra dessa ökningar till Kunden eller (ii) att frånträda avtalet. Detsamma gäller för andra höjningar på grund av skatter, tullar eller transporttariffer utanför Leverantörens kontroll.

13.5. Alla priser är baserade på datumet för erbjudandet från Leverantören till Kunden eller det datum då den skriftliga ordermallen är undertecknad av Kunden. I avsaknad av erbjudande eller skriftlig ordermall eller orderbekräftelse skickad av Leverantören till Kund eller i avsaknad av orderbekräftelse gäller det pris som gäller i slutet av föregående månad före leverans.

13.6. Om leveransen ska ske mer än två månader efter kontraktets ingående eller om leveransen sker mer än två månader efter kontraktets ingående av skäl som Leverantören inte ansvarar för (d.v.s. särskilt av de skäl som anges i punkt 5) , Leverantören kan begära det pris som visas i prislistan vid den tidpunkten istället för det pris som ursprungligen fastställts. Leverantören har rätt till justering av priset före leverans (i) vid förändringar i växelkurser eller (ii) vid extra kostnader orsakade av ofullständig lastning, hinder för eller hinder för transport och transportförhållanden och (iii) vid ändring av transportvägen på grund av omständigheter som Leverantören inte ansvarar för och (iv) vid ändring av fraktsatser, skatter, tullar och avgifter, i den mån Leverantören själv har utfört transporten (punkt 3). Priset ska justeras i enlighet med förändringen av dessa kostnadsslag och i proportion till deras andel av priset.

13.7. Betalningar får endast göras med frigörande verkan till den eller de inkassoagenter som anges på fakturan; betalningar till transportörer eller andra parter fritar inte Kunden från skyldighet att betala. Leverantörens fakturor förfaller till full betalning vid leveranstillfället och i alla fall vid mottagande av faktura. Betalning ska erläggas oavsett om Kunden har besiktigat leveransen eller om han hävdar leveransfel. Om leverans sker i delar har Leverantören rätt att utfärda delfakturor. Leverantören har rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet för betalning.

13.8. Kunden har endast rätt till kontantrabatter om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen. Rabatter för redan betalda delfakturor upphör att gälla om ytterligare delfakturor eller hela fakturan är i efterskott.

13.9. Om det föreligger mer än en fordran, ska betalningar gjorda av Kunden krediteras mot den äldsta fordran. För enskilda fordringar ska kostnader förenade med indrivningen av fordringen betalas tillbaka först, därefter räntan och slutligen kapitalbeloppet. Annan tilldelning av betalning från Kunden är härmed utesluten.

13.10. Vid betalningsförsummelse som Kunden ansvarar för debiteras dröjsmålsränta med 9,2 % över basräntan. Dessutom utgår ett engångsbelopp på 40 euro för eventuella inkassokostnader enligt §458 tvångsförsäljningslagen (ZVG). Leverantören förbehåller sig rätten att kräva ytterligare skadestånd för dröjsmål, vilket ska kvittas mot dröjsmålsavgiften. Leverantören har vidare rätt till upplösning av kontraktet helt eller delvis.

13.11. Kunden har inte rätt att utan Leverantörens skriftliga medgivande reglera betalningsförpliktelsen genom att kvitta den mot andra fordringar eller hålla inne betalning av någon anledning.

13.12. Om Leverantören tillmötesgår Kundens önskemål om ändringar, ska Kunden stå för de extra kostnader som uppstår till följd av detta.

13.13. Köpeskillingen förfaller till betalning med 30 dagars faktura om inte annat anges i orderbekräftelsen. En betalning ska inte anses ha skett förrän den har krediterats Leverantörens konto enligt fakturan eller på annat sätt meddelats Kunden.

13.14. Om Kunden är i försummelse, har Leverantören rätt att, efter att ha ställt en skälig tidsfrist, vägra ytterligare fullgörande. Vid avsevärd risk för betalningsanspråket – såsom ansökan om att inleda insolvensförfarande mot Kundens tillgångar – har Leverantören rätt att kräva förskottsbetalning eller tillräcklig säkerhet. Om Kunden vägrar kan Leverantören frånträda avtalet och/eller kräva skadestånd. Adress- och kreditvärdighetsuppgifter kommer att erhållas för kreditprövning.

14. Äganderättsförbehåll.

14.1. Alla varor och leveranser förblir leverantörens egendom tills de har betalats i sin helhet. Dessutom behåller leverantören äganderätten till sina varor (även om dessa specifika varor har betalats) tills alla anspråk som härrör från affärsrelationen har betalats; fordringar omfattar även alla sidofordringar.

14.2. Om de anspråk som följer av leveransen är specificerade i en löpande faktura, ska förbehållsegendomen säkerställa det högsta utestående saldot i varje enskilt fall.

14.3. Om äganderättsförbehållet upphör, ska äganderätten till varorna vid bearbetning, blandning eller blandning övergå till Leverantören, som accepterar överlåtelsen av äganderätten. I detta fall ska kunden förbli förvaringsinstitut utan kostnad.

14.4. Om varor som omfattas av äganderättsförbehåll säljs vidare av kunden, ska kundens anspråk på köpeskillingen ersätta de reserverade varorna. Detta tilldelas Leverantören vid tidpunkten för dess ursprung. Leverantören ska förvärva äganderätt till inkommande medel i form av konstruktivt innehav av Kunden.

14.5. Kunden ska på ett adekvat sätt försäkra de varor som omfattas av äganderättsförbehållet mot brand, stöld, skada från tredje part, översvämning och lerskred eller vara ansvarig för skadan. Kunden måste överlåta anspråk enligt försäkringsavtalet till Leverantören och informera försäkringsgivaren om detta. Det är förbjudet att upprätta avtalsenliga säkerhetsrättigheter för de varor som omfattas av äganderättsförbehåll. Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet är föremål för verkställighetsåtgärder ska Kunden informera kronofogden om vilka varor som är tredje parts egendom och informera Leverantören inom 24 timmar.

14.6. Om Kunden underlåter att betala den ersättning som säkerställs genom äganderättsförbehåll, har Leverantören rätt att när som helst ta de reserverade varorna i besittning, även om avtalet ännu inte har upplösts (returrätt).

14.7. Leverantören förbehåller sig äganderätten, upphovsrätten och andra industriella äganderätter till alla företagsägda produkter och relaterade illustrationer, beräkningar, ritningar och andra dokument. Kunden får vidarebefordra dessa till tredje part endast med Leverantörens skriftliga medgivande, oavsett om de har markerats som konfidentiella.

15. Kreditnotor.

15.1. Kreditnotor är datorgenererade och utfärdade med löpande nummer och datum. Kreditnotor är giltiga i tre år från utfärdandedatum. Kreditnotor som skickas in för sent ska vara ogiltiga. Plats för utförande, jurisdiktion, tillämplig lag.

15.2. För leverans och betalning ska platsen för utförandet vara Leverantörens säte, även om överlåtelsen är överenskommen att ske på annan plats.

15.3. I händelse av tvister som uppstår från dessa allmänna avtalsvillkor eller ett avtal som ingåtts med leverantören eller som hänför sig till brott, upplösning eller ogiltighet av allmänna avtalsvillkor eller något avtal, inklusive tvister rörande existensen eller icke-existensen av dessa allmänna avtalsvillkoren eller av ett avtal med leverantören, avtalsparterna är överens om den exklusiva jurisdiktionen för den behöriga domstolen i Linz, Österrike. Leverantören har inte desto mindre rätt att, efter eget gottfinnande, väcka krav mot Kunden vid behörig domstol på Kundens säte eller filial.

15.3. Alla frågor rörande tolkningen av dessa allmänna avtal eller alla avtal som leverantören ingått med kunden ska uteslutande regleras av formell och materiell österrikisk lag med undantag för FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor och andra hänvisningsregler.

15.4. Om enskilda bestämmelser i avtalet med kunden inklusive dessa allmänna avtal är eller blir ogiltiga helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Avtalsparterna är skyldiga att i god tro och med rimliga skäl ersätta en ogiltig bestämmelse med en giltig bestämmelse som är likvärdig i kommersiellt syfte, förutsatt att detta inte medför någon väsentlig ändring av avtalets innehåll. Detsamma gäller om en fråga som kräver reglering inte är uttryckligen reglerad.

16. Dataskydd.

16.1. De personuppgifter som samlas in av STUDEX® of Europe GmbH (såsom namn, företag, yrke, företagsregisternummer, kontaktperson, företagsadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och bankuppgifter) används huvudsakligen för kundtjänst, prestationssyfte avtal och orderhantering. Sådana uppgifter delas med tredje part endast när det är nödvändigt för avtalsbehandling eller vidarebefordran av varor och tjänster. Personlig information som samlas in lagras under kontraktsbehandlingen. Det finns en generell rätt till information om personuppgifter som lagras och till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av sådana uppgifter. Alla samtycke till användningen av data som ges till STUDEX® of Scandinavia AB kan när som helst återkallas helt eller delvis. Det finns också rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet.

17. Leverantörens ångerrätt.

17.1. Leverantören kan frånträda ett avtal om det visar sig att Kunden är otillräckligt kreditvärdig eller har lämnat väsentligt vilseledande uppgifter om sin kreditvärdighet. Vid frånträde från avtalet och fel från Kundens sida kan Leverantören kräva ett engångsbelopp om 20 % av det totala ordervärdet som ersättning för alla nedlagda kostnader och utebliven vinst utan att behöva uppvisa bevis på detta. Kunden förbehåller sig rätten att bevisa lägre skador.

18. Allmänna bestämmelser.

18.1. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna avtal är ogiltiga, ska detta inte påverka det återstående innehållet i avtalen. Om luckor uppstår ska avtalsparterna vidta en bestämmelse som ligger så nära den ineffektiva bestämmelsens kommersiella avsikt som möjligt.

18.2. Överlåtelse av anspråk från Kund kräver skriftligt medgivande från Leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att överlåta sina anspråk.

18.3. Åtgärder eller försummelser från tillverkaren, leverantören eller transportören ska inte hänföras till leverantören.

18.4. Kunden samtycker till att en begäran kan göras till Waerenkreditevidenz der Kreditschutzverband von 1870. Kunden samtycker till att i händelse av utebliven betalning ska all information överföras till handelskreditregistret och därmed göras tillgänglig för tredje part.

18.5. Planer, skisser och andra tekniska dokument samt broschyrer, kataloger, bilder, prover och liknande förblir Leverantörens immateriella rättigheter. Detta gäller även om dessa görs tillgängliga online. All användning, reproduktion, publicering eller distribution kräver ett uttryckligt skriftligt samtycke från Leverantören. I avsaknad av sådant samtycke och om materialet som avses i denna 18.5. används på något av de sätt som avses i denna 18.5, har leverantören rätt att kräva ett engångsbelopp på 25 % av planerings- eller produktionskostnaderna eller kostnadsuppskattningssumman, oavsett om det kränkta arbetet är ett arbete enligt Upphovsrättslagen (UrhG) eller inte.