Skip links

Dataskydd och integritetspolicy

Mina cookies inställningar

Ändra cookie inställningar

Din samtyckeshistorik för cookies

DatumVersionSamtycke

Dataskydd och integritetspolicy

Att skydda din integritet är viktigt för oss på STUDEX Scandinavia AB (STUDEX). Därför informerar vi dig härmed om vår integritetspraxis.

Generellt är användningen av STUDEX Scandinavia AB’s webblats möjlig utan några uppgifter om personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen lagstadgad grund för sådan behandling, erhåller vi vanligtvis samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) hos en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR (General Data Protection Regulation) / Datainspektionen och i enlighet med de nationella dataskyddsbestämmelserna för STUDEX Scandinavia AB. Med hjälp av denna dataskydd och sekretessutlåtande, vill vårt företag informera dig om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om de rättigheter de har rätt till.

Dataöverföring via internet
Även om STUDEX Scandinavia AB har genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa de fullständigt skyddade personuppgifter som behandlas via denna webbplats är det viktigt att vi påpekar att dataöverföringar via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan ha säkerhetsbrister och kan inte helt skyddas mot tredje parts tillgång. Därför är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. per telefon.

Kommersiell användning av kontaktuppgifter från denna webbplats
Användning av kontaktuppgifter som erhållits från denna webbplats för kommersiell reklam är uttryckligen förbjuden, såvida inte STUDEX Scandinavia AB har gett sitt tidigare skriftliga medgivande eller om inte ett affärsförhållande tidigare har etablerats. STUDEX Scandinavia AB och alla personer och enheter som nämns på denna webbplats är oense med all kommersiell användning och / eller offentliggörande av deras uppgifter.

Definitioner som används i denna text
I detta dataskydd och integritetsutlåtande från STUDEX Scandinavia AB använder vi följande ord enligt allmänna databeskyddsförordningen (GDPR):

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Begränsning av behandling: markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

Profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Register: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte.

Tredje part:
en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Namn och adress för personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpade i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

STUDEX Scandinavia AB
Bergsbrunnagatan 22
753 23 Uppsala
Sverige
Telefon: +46-762-47 22 18
Kontakt: info@studex.se
Hemsida: studex.se

Namn och adress personuppgiftsbiträde
Melani Nevrkla
STUDEX Scandinavia AB
Bergsbrunnagatan 22
753 23 Uppsala
Sverige
Tel : +46-762-472218
Kontakt: info@studex.se
Hemsida: studex.se

Kontakt via denna webbplats
Om en registrerad kontaktar oss på frivillig basis via e-post eller ett kontaktformulär på denna webbplats, behandlas de personuppgifter som överförs av den registrerade av STUDEX Scandinavia AB. Sådana personuppgifter lagras i syfte att behandla undersökningen eller kontakta den registrerade, t.ex. för att svara på förfrågan. Genom att sända sin eller hennes information på kommunikationskanaler (t ex e-postadress eller telefonnummer), accepterar den registrerade att vi kan kontakta honom eller henne via denna kommunikationskanal för att svara på deras förfrågan.

För att behandla och svara på den registrerades begäran kan den personuppgiftsansvarig välja att överföra den registrerades personuppgifter till en personuppgiftsbiträde. Exempelvis kan personuppgiftsansvarig överföra den registrerades adressinformation till en pakettjänst i syfte att leverera ett pris från tex en tävling där den registrerade har deltagit på frivillig basis.

Cookies
Den här webbplatsen för STUDEX Scandinavia AB använder cookies. Cookies är små textfiler som skickas till användarens webbläsare via en webbserver och lagras på användarens enhet. Många webbplatser och servrar använder cookies. Några cookies är så kallade ”session cookies”: De tas bort igen när webbläsaren är stängd. Andra är så kallade ”permanenta cookies” : De finns kvar på enheten och tillåter den besökta webbplatsen eller servern att känna igen användarens enskilda webbläsare vid sitt nästa besök. Med en unik identifierare (”cookie ID”) kan den registrerades webbläsare differentieras från andra och identifieras.

Genom att använda cookies kan vi göra webbplatsen mer användarvänlig och optimera vår information och tjänster för våra användare.
Med sina individuella webbläsarinställningar kan den registrerade kontrollera användningen av cookies för de webbplatser han eller hon besöker. Den registrerade kan till exempel neka inställningen av cookies via vår webbplats eller radera redan angivna cookies. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade vägrar att använda cookies kan han eller hon inte använda alla funktioner på denna webbplats.

Behandling av allmän data och information
Denna webbplats för STUDEX Scandinavia AB samlar in en serie allmän data och information när en registrerad eller ett automatiskt system kontaktar webbplatsen. Dessa lagras i serverns loggfiler. Samlad kan vara:

 • De webbläsartyper och versioner som används
 • Operativsystemet som används av åtkomstsystemet
 • Den webbplats från vilken ett åtkomst system når vår webbplats (”referrer”)
 • Sidorna som finns på vår hemsida
 • Datum och tid för tillgång till webbplatsen
 • En IP-adress
 • Internetleverantören av åtkomstsystemet
 • Alla andra liknande data och information som kan användas vid attacker på våra IT-system

Följande allmänna data och information används inte av STUDEX Scandinavia AB och drar inga slutsatser om den registrerade.
Denna information lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade och tjänar följande, huvudsakligen statistiska syften:

 • Att leverera innehållet på vår hemsida korrekt
 • Optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering
 • Säkerställa den långsiktiga lönsamheten hos våra IT-system och webbinfrastruktur
 • Att ge brottsbekämpande myndigheter de uppgifter som är nödvändiga för brottmål vid en attack på våra IT-system och / eller på begäran

Radering och blockering av personuppgifter
syftet med lagring eller i den mån det beviljas av den europeiska lagen eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som personuppgiftsansvarige är föremål för.
Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagen eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.

Datainnehavets rättigheter
Rätt till bekräftelse
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde eller annan anställd som jobbar för personuppgiftsansvarig.

Rätt till tillgång
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:

 • Syftet med behandlingen
 • Kategorierna av personuppgifter som berörs
 • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden
 • Förekomsten av rätten att begära av kontrollen att rätta till eller radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling
 • Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, finns tillgänglig information om källan
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den aktuella logiken samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Dessutom ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde eller annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

Rätt till rättelse
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen för att utan dröjsmål få registret från den personuppgiftsansvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet av behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde eller annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

Rätt till borttagning (Rätt att bli glömd)
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen för att få den person som raderar personuppgifter utan otillbörlig dröjsmål från personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller bearbetades på annat sätt.
 • Den registrerade återkallar samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt i artikel 6.1a i GDPR eller artikel 9.2a i GDPR, och där det inte finns något annat lagligt grund för bearbetningen.
 • Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima grunder för behandlingen eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige är föremål för.
 • Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar att begära radering av personuppgifter som lagras av STUDEX Scandinavia AB, kan han eller hon när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde eller annan anställd hos personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträde för STUDEX Scandinavia AB eller annan anställd ska omedelbart se till att förfrågan om radering omedelbart utförs.

Om personuppgiftsansvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvarige hur de behandlar personuppgifter som den registrerade har begärt radering personuppgiftsansvarige, även eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. Personuppgiftsbiträde för STUDEX Scandinavia AB eller annan anställd kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

Rätten att begränsa bearbetningen
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen för att få från den personuppgiftsansvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:

 • Uppgifterna om personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade i en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
 • Bearbetningen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen av användningen.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
 • Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen om den legitima grunden för den personuppgiftsansvarige att upphäva den registrerade.

Om en av ovan nämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter lagrade av STUDEX Scandinavia AB, kan han eller hon när som helst kontakta vår personuppgiftsansvarige eller annan anställd hos den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträde för STUDEX Scandinavia AB eller annan anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till personuppgiftsbiträde, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna har lämnats till, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1a i GDPR eller i artikel 9.2a i GDPR eller på ett kontrakt enligt punkt artikel 6.1b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som behandlingen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som är ansvarig för kontrollen.

Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte påverkar negativt andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta ansvarig personuppgiftsbiträde som utsetts av STUDEX Scandinavia AB eller en annan anställd.

Rätt till objekt
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagen att när som helst, mot bakgrund av sin eller hennes speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på punkt (e) eller (f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

STUDEX Scandinavia AB ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan begrunda tvingande legitima grunder för behandlingen som bryter mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Om STUDEX Scandinavia AB behandlar personuppgifter för direktmarknadsändamål ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot STUDEX Scandinavia AB för bearbetningen angående direkt marknadsföring, kommer STUDEX Scandinavia AB inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av STUDEX Scandinavia AB för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförts av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta personuppgiftsansvarig för STUDEX Scandinavia AB eller annan anställd. Dessutom är den registrerade fri i samband av användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, har denna rätt att göra invändningar på automatiska sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

Automatiserad individuell beslutsfattande, inklusive profilering
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren, att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsliga verkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet är

 • att det inte är nödvändigt att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant, eller
 • är inte behörig enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige är föremål för och som också innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller
 • är inte baserad på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet

 • är nödvändig för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller
 • om det är baserat på den registrerades uttryckliga samtycket,

ska STUDEX Scandinavia genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig ingripande hos den registeransvarige, för att uttrycka sin synvinkel och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon direkt när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde hos STUDEX Scandinavia AB eller en annan anställd hos personuppgiftsansvarig.

Rätten att återkalla dataskyddstillstånd
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.
Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han eller hon direkt när som helst kontakta vår personuppgiftsbiträde hos STUDEX Scandinavia AB eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

Dataskydd för applikationer
Den personuppgiftsansvarige ska samla in och behandla personuppgifter för sökande i syfte att behandla ansökningsförfarandet. Bearbetningen kan också utföras elektroniskt. Detta gäller i synnerhet om en sökande lämnar motsvarande ansökningsdokument till styrelsen via elektroniska medel, t.ex. e-post. Om den personuppgiftsansvarige slutar ett anställningsavtal med en sökande lagras de inlämnade uppgifterna för att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagkraven. Om inget anställningsavtal ingåtts med den personuppgiftsansvariges sökande, ska ansökningsdokumentet automatiskt raderas två månader efter det att vägran om anmälan har anmälts, förutsatt att inga andra legitima intressen hos den registeransvarige motsätter sig raderingen. Annat berättigat intresse för detta förhållande är t.ex. en bevisbörda i ett förfarande enligt den allmänna diskrimineringslagen DO.

Dataskyddsbestämmelser om applikationen och användningen av Google Analytics med anonymiseringsfunktionen)
På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics med anonymiseringsfunktionen. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är samling, behandling och analys av data om webbplatsbesökets beteende. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka under/sidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en under/sida var tittade. Webbanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-analys av internet-reklam. Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
För webbanalys via Google analytics använder regulatorn funktionen ”_gat. _anonymizeIp”. Med hjälp av den här funktionen förkortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer till våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett annat avtalsanslutande land i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla online rapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla för oss andra tjänster avseende användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades informationsteknologiska system. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, skickar webbläsaren på systeminformationssystemet automatiskt data till Google genom Google analytics-komponenten för analysändamål. Under det här tekniska förfarandet får Google kunskap om personlig information, till exempel den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta besök på vår webbplats gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter som samlats in via detta tekniska förfarande till tredje part.

Den registrerade kan, som ovan nämnd, förhindra att cookies när som helst ställs in via vår hemsida genom sina egna webbläsarinställningar och därmed permanent neka inställningen av cookies. Sådana webbläsarinställningar skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot samlad data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbplats, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta sådana . För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsare tillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html och installera den. Det här webbläsartillägget berättar för Google Analytics genom JavaScript att ingen data och information vid besök på webbplatser kan överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om informationsdatasystemet hos den registrerade senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade installera om webbläsarens tillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till den registrerades kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och under https://www.google.com/analytics/terms/se.html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

Dataskyddsbestämmelser om programmet och användningen av Google AdWords
På denna webbplats har kontrollanten integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelaterat sökresultat. I Googles annonseringsnät distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.
Verksamhetsbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google.

Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konverteringscookie in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av cookies förklaras ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien inte har löpt ut används konverteringscookien för att kontrollera om vissa under/sidor har blivit uppkallade på vår hemsida. Genom konverteringscookien kan både Google och regulatorn förstå om en person som nådde en AdWords-annons på vår webbplats utförde en viss aktivitet.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har blivit betalda via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringscookien lagrar personlig information, t.ex. de webbplatser som besökaren besökte. Varje gång en registrerad besöker vår webbplats, överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter som samlats in via detta tekniska förfarande till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av hans eller hennes enskilda webbläsarinställningar och därmed permanent neka inställningen av cookies. Sådana webbläsarinställningar skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. För detta ändamål måste den registrerade få åtkomst till länken https://adssettings.google.com från var och en av de webbläsare som används och välja önskade inställningar.
Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Rättslig grund för bearbetningen
Artikel 6.1a GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse med vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser, är behandlingen baserad på artikel 6.1c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på artikel 6.1d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Lagstiftaren ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den personuppgiftsansvarige artikel 47, mening 2, GDPR.

De legitima intressen som följs av personuppgiftsansvarige eller av en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1f GDPR, är vårt legitima intresse att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

Period hur länge personuppgifterna ska lagras
Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet inleds.

Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgat eller krav pga kontrakt. Krav som är nödvändiga för att ingå ett kontrakt. Uppgiftsskyldighet, med förbehåll för att tillhandahålla personuppgifter. Möjliga konsekvenser av att underlåtenhet att tillhandahålla sådan data
Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka senare måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta vår dataskyddspersonal. Vår dataskyddspersonal förtydligar för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

Automatiserad beslutsfattande
Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna sekretesspolicy har skapats av juridiska avdelningen för STUDEX Scandinavia AB. Den använder innehåll från GDPR och innehåll baserat på generaldirektoratet för Datainspektionen.

Här hittar du användarvillkoren och annan juridisk information.